Art in Filipino

ANG BATA

Mahalaga, mga bata,
hindi ang gawa sa lata
naisip na magiging ulam.
Ang bata ay hindi alam.